Kandydaci na Radnych 2018

Z tytułu zbliżających się wyborów jakiś czas temu postanowiłem zadać kilka pytań kandydatom, którzy 21 października będą ubiegać się o mandat Radnego w okręgu nr 4 (Kochłowice-Bykowina). Biorąc pod uwagę przestrzeń, w której działam prowadząc inicjatywę Moje Kochłowice skupiłem się tylko i wyłącznie na internecie próbując dotrzeć do kandydatów. Zwróciłem się tylko do kandydatów z pozycji od 1 do 4. Jak to opisałem w tym artykule, w praktyce tylko kilka pierwszych pozycji jest w stanie realnie walczyć o mandat. Dlatego nie chcąc wprowadzać zbyt dużego szumu informacyjnego skupiłem się na tej niewielkiej grupie kandydatów. Głównym kanałem, którym wysłałem prośbę o odpowiedzi na pytania był Facebook. A więc każdy kandydat, który posiada konto na tym portalu otrzymał ode mnie stosowną wiadomość. Wyszedłem z założenia, że jeśli ktoś posiada konto na FB i kandyduje na radnego, to w 2018 roku powinien chociażby odebrać wiadomość na swoim koncie. Kontaktu do tych, których konta nie znalazłem, szukałem w sieci, próbując znaleźć adres email. W efekcie wysłałem prośbę do 14 kandydatów (celem było 20, ale nie wszyscy byli osiągalni drogą elektroniczną) prosząc o udzielenie krótkich, kilkuzdaniowych odpowiedzi na następujące pytania:

  1.  Jakie jest Pani/Pana stanowisko odnośnie uruchomienia w Rudzie Śląskiej Rad Jednostek Pomocniczych (tzw. Rad Dzielnic) oraz Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, i czy jest Pan/Pani gotowa/y naciskać na wprowadzenie tych rozwiązań w mieście w najbliższej kadencji samorządu?
  2. Jakie pięć tematów z zakresu zadań samorządu wymaga według Pani/Pana największej uwagi, jeśli chodzi o Kochłowice?
  3. Jakie tematy będą dla Pani/Pana priorytetowe jako Radnego Rady Miasta?
  4. Czy i w jakich komisjach Pani/Pana praca najbardziej przysłużyłaby się dzielnicy Kochłowice?
  5. Które z działań obecnych władz miasta dla Kochłowic uważa Pani/Pan za warte kontynuowania, a które za niepotrzebne i należy ich zaniechać?
  6. Proszę o wskazanie, jakie inicjatywy zostały zrealizowane z Pani/Pana inicjatywy w Kochłowicach w ostatnich latach?

Jako, że kanały Moich Kochłowic mają już dość szerokie audytorium miałem nadzieję, że kandydaci chętnie podzielą się odpowiedziami, chociażby po to, by merytorycznie zaistnieć w sieci. Odpowiedzi otrzymałem o czterech (4) kandydatów. Ciężko mi skomentować tą postawę, choć właściwie nie mam takiej potrzeby. Poniżej przedstawiam odpowiedzi udzielone przez tych czterech kandydatów. Przyjmuje kolejność alfabetyczną. Odpowiedzi przytaczam w oryginale, z małymi korektami litrówek i stylu. Mam nadzieję, że te kilka zdań pomoże Wam zagłosować na najwłaściwszego kandydata do Rady Miasta.

Tomasz Broda, KWW Grażyny Dziedzic, lista 19, pozycja 4

Jakie jest Pani/Pana stanowisko odnośnie uruchomienia w Rudzie Śląskiej Rad Jednostek Pomocniczych (tzw. Rad Dzielnic) oraz Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, i czy jest Pan/Pani gotowa/y naciskać na wprowadzenie tych rozwiązań w mieście w najbliższej kadencji samorządu?

Już w starożytności twierdzono, że zbyt dużym miastem trudniej zarządzać bo wraz ze wzrostem liczby ludności wzrasta liczba jej potrzeb. Popularyzacja budżetów obywatelskich oraz innych narzędzi partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym wskazują w większości dużych miast na odnowę tzw. lokalizmu i wzrost zaangażowania szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego. Brak aktywności mieszkańców powoduje oddalenie ludzi od władz- nie chcę tego. W mojej opinii należy wsłuchać się w głos każdej organizacji mogącej wnieść ciekawe pomysły czy projekty uchwał z pożytkiem dla Miasta. Będę popierał wprowadzenie rozwiązań w tym pomocnych, natomiast jeśli chodzi o samą formę organizacji takie jak zaproponowane Rady Dzielnic i Inicjatywa Uchwałodawcza Mieszkańców będę mógł się wypowiedzieć, kiedy będę wiedział jak mają one funkcjonować.

Jakie pięć tematów z zakresu zadań samorządu wymaga według Pani/Pana największej uwagi, jeśli chodzi o Kochłowice? Jakie tematy będą dla Pani/Pana priorytetowe jako Radnego Rady Miasta?

Mamy wspólne, zbiorowe potrzeby, związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do życia, takich jak mieszkania, zaopatrzenie w media, dojazd do pracy, edukacja, rekreacja, kultura itp. Nie mam zamiaru odgradzać się od naszych wspólnych potrzeb, gdyż te mogą być najlepiej zaspokojone właśnie przez lokalny samorząd, bliżej związany z daną społecznością, niż przez organy administracji rządowej. Kochłowice i Bykowina to piękne ale i specyficzne miejsca, które aż proszą się o pomoc i działanie. Wszyscy mamy podobne problemy a ja mam kilka pomysłów, nad którymi cały czas pracuję, a które chciałbym wprowadzić w życie od razu po wyborach. W moim programie wyborczym stawiam na wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji, integrację lokalnej społeczności naszych dzielnic itp. Kochłowice i Bykowina to w dalszym ciągu miejsca dynamicznie rozwijające się. Na tym terenie brakuje nadal miejsc dla dzieci i młodzieży, gdzie młodzi ludzie mogliby spędzić czas wolny i spotkać się z rówieśnikami. Wszyscy cierpimy z powodu szkód górniczych, problemów z drogami itp. Jeśli mi mieszkańcy tych dzielnic pomogą możemy stworzyć naprawdę silne, wpływowe społeczeństwo lokalne.

Czy i w jakich komisjach Pani/Pana praca najbardziej przysłużyłaby się dzielnicy Kochłowice?

Jestem przekonany, że należy dążyć do współpracy ponad politycznymi podziałami. Jeśli są sprawy, a takich jest naprawdę wiele, które mają służyć wszystkim mieszkańcom Kochłowic oraz Bykowiny oraz całego naszego Miasta, bez względu na ich poglądy, to powinniśmy współpracować i współdziałać na rzecz miasta. Mam doświadczenie w różnych radach i wiem, że takie działanie jest możliwe, potrzebne są tylko dobre chęci. Moja praca najbardziej przysłużyłaby się w następujących komisjach: Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości, Komisja Sportu i Kultury Fizycznej, Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Komisja Oświaty.

Które z działań obecnych władz miasta dla Kochłowic uważa Pani/Pan za warte kontynuowania, a które za niepotrzebne i należy ich zaniechać?

Uważam, że wszystkie obecne działania władz miasta warte są kontynuowania, niektóre z nich mogą wymagać modyfikacji.  Na pewno dążyłbym do kontynowania zadań z zakresu  infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej (kulturowej), ładu ekologicznego. Słuszna jest też koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w mieście.

Proszę o wskazanie, jakie inicjatywy zostały zrealizowane z Pani/Pana inicjatywy w Kochłowicach w ostatnich latach?

Jestem inicjatorem oraz twórcą wniosków w trzech edycjach budżetu obywatelskiego, które pozwoliły kompleksowo zmodernizować zaplecze sportowe przy SP 18 oraz ZSO 3. Pomoc merytoryczna przy tworzeniu wniosku w ramach budżetu obywatelskiego składanego przez MP 42, dzięki któremu kończona jest tam budowa nowego placu zabaw. Aktywnie współpracowałem z jednostkami oświatowymi w dzielnicy, kieruję od 5-ciu lat pracami Rady Rodziców przy SP 18. Wspieram działalność statutowej Uczniowskiego Klubu Sportowego MANTA Kochłowice Ruda Śląska.

 

Ewa Chmielewska, KW Platforma.Nowoczesna, lista 4, pozycja 2

Jakie jest Pani/Pana stanowisko odnośnie uruchomienia w Rudzie Śląskiej Rad Jednostek Pomocniczych (tzw. Rad Dzielnic) oraz Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, i czy jest Pan/Pani gotowa/y naciskać na wprowadzenie tych rozwiązań w mieście w najbliższej kadencji samorządu?

Jestem ZA. Rady Dzielnic z powodzeniem funkcjonują już w innych miastach, zarówno one jak i inicjatywa uchwałodawcza są istotnym instrumentem aktywności obywatelskiej mieszkańców, zapewniają możliwość większego uczestnictwa w działaniach na rzecz gminy.

Jakie pięć tematów z zakresu zadań samorządu wymaga według Pani/Pana największej uwagi, jeśli chodzi o Kochłowice?

1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny, 2) Drogi gminne, ulice, place, organizacja ruchu drogowego, 3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, oświetlenie 4) Lokalny transport drogowy, 5) Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Jakie tematy będą dla Pani/Pana priorytetowe jako Radnego Rady Miasta?

Inwestycje – Czas pomyśleć o przeznaczeniu większego budżetu na Kochłowice, które są dzielnicą zapomnianą. Wizja – Przywrócenie „blasku” tej dzielnicy oraz klimatu małego miasteczka z rynkiem. Ale zacząć trzeba od nadrobienia zaległości i zaniedbań – remonty i inwestycje – remonty dróg (Wyzwolenia, Łowiecka i inne), wykonanie/remont kanalizacji, oświetlenia, rekultywacja terenów po zlikwidowanych kopalniach (strefa ekonomiczna- dobre położenie), sieć CO. Ale też utrzymywanie w należytym stanie tych obiektów, które już są a zostały zaniedbane i przez brak odpowiedniego zarządzania (np. konserwacji) niszczeją. Usuwanie barier architektonicznych, stworzenie przyjaznych warunków do zamieszkania, ogólnodostępne, bezpieczne place zabaw, dobra komunikacja.

Czy i w jakich komisjach Pani/Pana praca najbardziej przysłużyłaby się dzielnicy Kochłowice?

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta , Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Które z działań obecnych władz miasta dla Kochłowic uważa Pani/Pan za warte kontynuowania?

Modernizacja oświetlenia. Remonty dróg. Wykonanie kanalizacji. Budowa dróg rowerowych (tutaj wiele do poprawienia – krawężniki, kąty, celowość, oznakowanie).

Proszę o wskazanie, jakie inicjatywy zostały zrealizowane z Pani/Pana inicjatywy w Kochłowicach w ostatnich latach?

Obwodnica rowerowa w ramach budżetu obywatelskiego biegnąca w Kochłowicach przez Kasztanową, Barbary, Zjednoczenia, Tunkla, Ondraszka, Handlową, Wirecką, Wyzwolenia, Jabłoniową (kontrapas), Kochłowicką (tutaj od trzech lat jest przygotowany już projekt wykonania pasów przy drodze), 2. Wykonanie drogi w ciągu ul. Zjednoczenia (lecz niepotrzebnie w tak szerokim zakresie, gdyż droga rowerowa przy ulicy, gdzie jest ograniczenie prędkości do 30 km/h jest niepotrzebna) 3. Wykonanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Tunkla, o który wnioskowałam od trzech lat ze względu na bardzo niebezpieczne miejsce. Teraz jeszcze potrzebne jest tam przejście dla pieszych na wysokości ul. Dworcowej, o co wnioskowałam już wiele razy. Na ostatnim spotkaniu z Prezydent znowu odmówiono wykonania tam przejścia, 4. Wykonanie kontrpasa na ul. Jabłoniowej, 5, Zainicjowanie spotkania z nadleśnictwem w temacie wycinki lasów ( i związanemu z tym pojawianiu się dzikich zwierząt w Kochłowicach) 6. Akcja informacyjna dotycząca dzików w mieście. Rozwieszanie plakatów. 7. Organizacja wycieczek rowerowych pn. „Zakręcone wyprawy” do ciekawych miejsc w Kochłowicach i okolicy m.in. groby niemieckich żołnierzy w lasach kochłowickich, krzyż w lesie, dolina Kłodnicy) 8. Wnioskowanie o wykonanie pasów dedykowanych na ul. Kochłowickiej oraz Piłsudskiego (jeden pas od rynku łączący ul. Oświęcimską z istniejącą drogą rowerową) 9. Wnioskowanie o wykonanie odwodnienia przy lesie na drodze rowerowej na Piłsudskiego (do czasu wykonania zaplanowanego skanalizowania powinno się wykonać rowki odwadniające), 10. Wnioskowanie o wykonanie utwardzonej drogi pomiędzy potokiem Bielszowickim a ul. Wirecką 11. Wnioskowanie o oczyszczenie Kochłówki i zaprzestanie spuszczania do niej ścieków. Miasto rozpoczęło prace. 12. Petycja o szybką linię autobusową z Kłodnicy przez Kochłowice do Goduli (szpitala). Złożyłam w tym roku projekt do budżetu obywatelskiego o wykonanie drogo w ciągu ul. Łowieckiej. Został odrzucony (uzasadnienie do wglądu, wg mnie niedorzeczne) dlatego czynię dalsze starania – składam pismo do UM jako fundacja o wykonanie tej drogi, we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową i wspólnotami.

Jan Kołodziej, KW Śląskiej Partii Regionalnej, lista 18, pozycja 2

Jakie jest Pani/Pana stanowisko odnośnie uruchomienia w Rudzie Śląskiej Rad Jednostek Pomocniczych (tzw. Rad Dzielnic) oraz Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, i czy jest Pan/Pani gotowa/y naciskać na wprowadzenie tych rozwiązań w mieście w najbliższej kadencji samorządu?

Takie rozwiązanie jest dla mnie wręcz organicznym, bo kto zna lepiej swoje potrzeby niż mieszkańcy? Mieliśmy to w programie już w poprzednich wyborach. Niestety – mandatu nie zdobyliśmy. Z braku czasu nie zaktualizowałem od tej chwili mojej strony – można zajrzeć: http://jankolodziej.neostrada.pl/apel.html

Jakie pięć tematów z zakresu zadań samorządu wymaga według Pani/Pana największej uwagi, jeśli chodzi o Kochłowice?

Nietrudno zauważyć, że Kochłowice są przez władze traktowane nieco po macoszemu. Środki są kierowane na inwestycje i rewitalizacje w NB, Orzegowie, Chebziu czy w Goduli. W Kochłowicach mamy za to ekspozycję zarośniętych nagrobków w samym centrum, wiecznie zapadające się pokrywy kanalizacyjne, notorycznie niedrożne odpływy, coraz bardziej niewydolny układ komunikacyjny. Wspólnoty mieszkaniowe są pozostawione samym sobie, przez co nie są w stanie przeprowadzić remontów np. położonych na ich terenie chodników (jak osiedle Brzozowa). Sprawa pozyskania terenu z wieżą przy dworcu od PKP ciągnie się już … kilkanaście lat. Do tego brak terenów, które mieszkańcy widzieliby jako zielone miejsca aktywnego wypoczynku. W Bykowinie ciągle straszy nieużywany od lat nasyp kolejowy, a nie ma gdzie postawić choćby garaży. I tak dalej …

Jakie tematy będą dla Pani/Pana priorytetowe jako Radnego Rady Miasta?

Od lat dążę do przywrócenia ruchu osobowego na kochłowickim dworcu. To może się udać, jako Koleje Śląskie organizowaliśmy już pierwsze przejazdy „testowe” we współpracy z UMWŚ. Bo wraz z likwidacją kolei do Gliwic trudniejszym stał się dojazd choćby na politechnikę, czy dojazd do gliwickiej SSE, gdzie mieszkańców kieruje … rudzki Urząd pracy. Postawiłbym przede wszystkim na rozwój transportu publicznego. Przy okazji wspomnę, że ponad rok temu pan Mejer obiecał mi podjęcie prac nad likwidacją korków na ulicy Oświęcimskiej w godzinach szczytu – zapomniał albo nie dał rady. A rozwiązania są: proste na już, i bardziej skomplikowane na później. Priorytetem byłyby dla mnie sprawy z punktu pierwszego – czyli większe upodmiotowienie stowarzyszeń mieszkańców w procesie zarządzania.

Czy i w jakich komisjach Pani/Pana praca najbardziej przysłużyłaby się dzielnicy Kochłowice?

Komisja prawa, samorządności i bezpieczeństwa, Komisja infrastruktury i rozwoju miasta, Komisja ochrony środowiska.

Które z działań obecnych władz miasta dla Kochłowic uważa Pani/Pan za warte kontynuowania, a które za niepotrzebne i należy ich zaniechać?

O tym powinni decydować sami mieszkańcy, czy to jako jednostka pomocnicza, czy poprzez swoje stowarzyszenia, lub przez swoich radnych. Na pewno wartościowymi programami są obniżanie „niskiej emisji”, energochłonności oświetlenia ulicznego, budowa przedłużenia ulicy Górnośląskiej (warto rozszerzyć budowę obwodnicy Kochłowic o inne kierunki). Na likwidację niskiej emisji właśnie pojawia się duża szansa, związana ze środkami unijnymi kolejnej perspektywy. Byłbym też ostrożny z wyprzedażą miejskich terenów (wymowny przykład to NETTO).

Proszę o wskazanie, jakie inicjatywy zostały zrealizowane z Pani/Pana inicjatywy w Kochłowicach w ostatnich latach?

Jako że moje możliwości (jako osoby prywatnej) są ograniczone, pozostaje mi działalność raczej obywatelska. Kiedy inicjowałem organizację obchodów 650-lecia Kochłowic, znalazłem fantastycznych, młodych ludzi – Genius Loci. Dzięki temu pięknie się rozwinęli, działam z nimi ile tylko mogę. Zrobili mnie swoim członkiem honorowym ;-). Obecnie finalizowana jest sprawa Cyfrowego Archiwum Kochłowic, współpracujemy w tym zakresie z miejską biblioteką. Na mój koszt wydrukowałem 1000 broszurek o Ludwiku Tunklu i 500 o Janie Wyplerze – przekazałem je parafii i szkołom. Byłem współinicjatorem odtworzenia w Kochłowicach OSP. Niestety, obiekt przy Solnej spodobał się komuś innemu, straż tułała się po garażach. Ostatecznie jest to teraz jedyna, ale prężnie działająca w mieście OSP REMIZA, ale nie w Kochłowicach. Jako instruktor rozwijałem zainteresowania młodzieży modelarstwem – dziś ci młodzi ludzie sami prowadzą modelarnie, na coroczny Regionalny Konkurs Modelarski do Kochłowic przyjeżdżają goście z całego kraju, a nawet z Czech czy Litwy. Zapraszam zatem 14 października do „Innego domu kultury” …

Krzysztof Mejer, KWW Grażyny Dziedzic, lista 19, pozycja 1

Jakie jest Pani/Pana stanowisko odnośnie uruchomienia w Rudzie Śląskiej Rad Jednostek Pomocniczych (tzw. Rad Dzielnic) oraz Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, i czy jest Pan/Pani gotowa/y naciskać na wprowadzenie tych rozwiązań w mieście w najbliższej kadencji samorządu?

Mam mieszane uczucia odnośnie Rad Dzielnic. W pewnym sensie odbierają one kompetencje Radzie Miasta. Uważam, że zamiast tworzyć coś nowego warto usprawnić to, co jest. Mam na myśli pracę radnych w terenie oraz instytucję budżetu obywatelskiego. Jeśli chodzi o inicjatywę uchwałodawcza mieszkańców, to tu jestem jak najbardziej za tym rozwiązaniem. Mieszkańcy powinni mieć prawo zgłaszania uchwal.

Jeszcze mała korekta. Od nowej kadencji mieszkańcy miasta będą mieć prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przepis ten wejdzie w życie wraz z rozpoczęciem nowej kadencji. Uważam to rozwiązanie za jak najbardziej słuszne.

Jakie pięć tematów z zakresu zadań samorządu wymaga według Pani/Pana największej uwagi, jeśli chodzi o Kochłowice?

Najważniejsze tematy dla Kochłowic w następnej kadencji samorządu: budowa obwodnicy Kochłowic, likwidacja dróg gruntowych, walka z niska emisja, pomoc w remoncie kościoła, budowa dużego ogrodu jordanowskiego.

Jakie tematy będą dla Pani/Pana priorytetowe jako Radnego Rady Miasta?

Wymienione wyżej zadania będą dla mnie priorytetowe.

Czy i w jakich komisjach Pani/Pana praca najbardziej przysłużyłaby się dzielnicy Kochłowice?

W komisji budżetu, ochrony środowiska oraz rozwoju

Które z działań obecnych władz miasta dla Kochłowic uważa Pani/Pan za warte kontynuowania, a które za niepotrzebne i należy ich zaniechać?

Wszystkie działania władz miasta w Kochłowicach uważam za ważne i wymagające kontynuowania.

Proszę o wskazanie, jakie inicjatywy zostały zrealizowane z Pani/Pana inicjatywy w Kochłowicach w ostatnich latach?

Na ostatnie pytanie nie odpowiem, ponieważ z mojej inicjatywy nie zostały zrealizowane jakieś projekty. Z racji swoich obowiązków pilnuje i dbam, by wszystkie projekty ujęte w budżecie, a dotyczące Kochłowic były realizowane.

Pozostali kandydaci

Niestety pozostali kandydaci nie odpowiedzieli na moje pytania. Tutaj muszę natomiast wspomnieć Rafała Wypióra, który zapewnił mnie, że odpowiedzi na moje pytania znajdą się w jego szczegółowym programie wyborczym. Bez wątpienia program ten zawiera wiele ważnych punktów, jest też swego rodzaju odpowiedzią na powyższe pytania. Został od zaprezentowany na profilu Rafała na Facebooku – tak więc tam właśnie zapraszam po szczegóły.

A tymczasem mam nadzieję, że ta kilka pytań pomoże Wam bardziej świadomie oddać głos na radnego, który zadba o Kochłowice.

 

 

AdŁ

 

Oceń wpis BeznadziejnySłabyPrzeciętnyDobryRewelacyjny (ilość ocen: 3, średnia ocena: 3,33 z 5)
Loading...

 

Obraz w nagłówku – https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_%C5%9Al%C4%85ska#/media/File:Nowy_Bytom,_plac_JPII.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.